Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

História školy

O škole

O škole

... TAKTO TO ZAČALO ....

 

Písal sa rok 1984.

Rozhodnutie vybudovať lesnícke učilište v Tvrdošíne bolo motivované zabezpečením dostatočného počtu kvalifikovaných lesných robotníkov pre potreby prevádzky Severoslovenských štátnych lesov v Žiline. Nakoľko pre Východoslovenské štátne lesy v Košiciach zabezpečovali túto úlohu učilištia v Bijacovciach a na Sigorde, pre Stredoslovenské štátne lesy v Banskej Bystrici učilište v Banskej Štiavnici a pre Západoslovenské štátne lesy učilište v Modre – Harmónii.

Z poverenia okresných orgánov na Orave a podnikového riaditeľstva Štátnych lesov v Žiline bolo naplánované založenie Stredného odborného učilišťa lesníckeho. Uvažovalo sa o priestoroch Gymnázia v Trstenej a hľadali sa priestory v ZŤS Trstená. Nakoľko priestorovo neboli vyhovujúce, obrátili sa orgány okresu na Mestský úrad v Tvrdošíne, kde ostali nevyužité budovy po ukončení etapy výstavby sídliska Medvedzie. Dňa 1. augusta 1984 bol na Mestskom úrade v Tvrdošíne uvedený do funkcie vedúceho miestne odlúčeného pracoviska Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Banskej Štiavnici Bc. Jozef Krajči.

Prvý školský rok bol za prítomnosti zástupcov okresných orgánov, mesta Tvrdošín, Ministerstva hospodárstva SR a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva vo Zvolene slávnostne otvorený dňa 01.09.1984. Názov školy bol „Stredné odborné učilište lesnícke MOP v Tvrdošíne“ .

 

Začínalo sa s trojročným učebným odborom „mechanizátor lesnej výroby“, potom pribudol učebný odbor „mechanik opravár so zameraním pre lesné hospodárstvo“,  učebný odbor vodár – meliorátor“ a dvojročný učebný odbor „lesná výroba“. Neskôr sa vyučovali nadstavbové odbory lesné hospodárstvo a mechanizácia poľnohospodárstva.

Postupne sa vybudoval autotrenažér, bola zriadená autoškola, pribúdal vozový park, zváračská škola a dielne pre strojové obrábanie kovov, ručné obrábanie kovov, opravy lesnej techniky vrátane motorových píl.

V roku 2003 bola spustená výučba v nových priestorov. Bola to pre nás výzva, ako mnohé zmeniť a vylepšiť. Nové priestory sa zaplnili ukážkami práce žiakov, odbornými nástenkami, vitrínami s odbornou tematikou. V triedach postupne pribúdali dataprojektory, pomocou ktorých je učenie názornejšie pre žiakov a kreatívnejšie pre učiteľa.

V roku  2005 na škole bol otvorený prvý štvorročný študijný odbor „operátor lesnej techniky“, v roku 2010 vzdelávanie študentov bolo rozšírené o trojročný učebný odbor „agromechanizátor, opravár“, v roku 2014 začala výučba v novom štvorročnom študijnom odbore „mechanizácia pôdohospodárstva“, v 2016 pribudol študijný odbor mechanik strojov a zariadení.

 

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín pre región zabezpečuje vzdelávanie pre lesné hospodárstvo v profesiách operátor pre lesnú techniku, pre poľnohospodárstvo mechanizátor a opravár poľnohospodárskej techniky a pre strojárenstvo opravár lesnej techniky a mechanik strojov a zariadení.

 

SOŠ lesnícka v Tvrdošíne v zmysle zriaďovacej listiny Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SR č. 1338/120-1991 zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov pre odborné obhospodarovanie lesov v robotníckych a vybratých technických profesiách pre oblasť severného Slovenska ( región Orava, Kysuce, Turiec, Považie a Liptov) ako jediné učilište s uvedeným zameraním. Ďalej zabezpečuje rekvalifikácie občanov pre lesné hospodárstvo a dodávky prác a služieb. Má výbornú polohu vzhľadom na žiacku základňu, výrobné podmienky pre odborný výcvik, blízkosť lesov, vodných plôch, závodu na výrobu lesných ťahačov, drevospracujúci priemysel a veľkoplošné chránené územia pre užšiu aplikáciu environmentálnej výchovy atď. Učebné a študijné odbory vyučované na SOŠ lesníckej v Tvrdošíne sú v gescii rezortu pôdohospodárstva, sú to hlavne  odbory potrebné pre oblasť lesného hospodárstva a poľnohospodárstva.

        Škola dlhodobo dosahuje výborné výsledky v žiackych súťažiach zručnosti na spoločných majstrovstvách ČR a SR Drevorubač Junior, Opravár Junior, Mladý poľnohospodár. Škola úzko spolupracuje  so zamestnávateľmi poskytujúcimi praktické vyučovanie vo svojich prevádzkach  Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik odštepný závod Námestovo; TANAP; CHKO Horná Orava; Tatratimberlogistik; Lesotrans Žilina; Lesbora Oravská Polhora; ObSLK Žilina; EDM Podbieľ; MTS Krivá; LKT, s.r.o. Trstená; Orvex s.r.o. Námestovo; Poppe+Potthoff Slovakia k.s.; Agrovex Novoť, družstvo; Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo Zubrohlava; Roľnícke družstvo so sídlom v Zákamennom; DAKNA Námestovo, družstvo; Podielníce roľnícko- obchodné družstvo; AGROBZINY, družstvo; SHR Ján Vraštiak; IVANYI s.r.o.; SHR Jozef Čaplovič; Roľnícke družstvo Vavrečka-Ťapešovo; ORAVA PPD, družstvo Nižná; STAREK Transport, Trstená; PD Žiarec Tvrdošín; AGROVEX Novoť, družstvo; PD Zuberec; PD Bobrov.

        V rámci spolupráce prihraničných regiónov a po predbežných rokovaniach sa črtá ďalšia spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých.

 

... NA ZÁVER...

 

... vzdelanie „ fenomén“ ktorý posúva hranice ľudského poznania a ľudskú spoločnosť na vyššiu úroveň. Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu zvoleného z ponuky Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne majú absolventi potrebné vedomosti a zručnosti k tomu, aby boli úspešní na trhu práce. K naplneniu cieľa prispieva aj vzdelávanie samotných pedagogických zamestnancov školy.

Žiaci sú nosným prvkom systému školy a sú tým najvzácnejším, čo naša spoločnosť má. Ich oprávneným ľudským, osobným a profesionálnym potrebám podriaďujme a prispôsobujme konanie vedenia školy, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov. Odovzdávajme im to najlepšie čo je v nás, s cieľom zabezpečiť ich pripravenosť pre úspešný vstup do pracovného života.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím