Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Maturitné skúšky

Maturita 2024: Termíny, maturitné testy, výsledky a ďalšie dôležité informácie

Organizácia maturitnej skúšky
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ich platnom znení,
Vyhláška MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM:https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Na stránke  nájdeš všetky testy, pokyny, dátumy a dôležité informácie. Alebo sa informuj u ZRŠ! 

Organizácia maturitných skúšok

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí:

  • externá (písomná) – koná sa v marci a delí sa na písanie testu (v doobedňajších hodinách) a na písanie slohu (po obede), žiaci maturujú povinne z materského jazyka (SJL) a jedného cudzieho jazyka (ANJ/NEJ)
  • interná (ústna) – koná sa v máji a žiaci odpovedajú pred komisiou na vylosovanú tému, 20 minút sa pod pohľadom pripravuješ na odpoveď a 20 minút odpovedáš, ALE NEZABUDNI TČOZ - 30 minút!

Spôsob a forma konania MS
Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách :
a) slovenský jazyk a literatúra
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (t. j. anglický jazyk alebo nemecký jazyk)
c) teoretická časť odbornej zložky
d) praktická časť odbornej zložky ( praktické maturity).

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS (Maturity v marci)

Slovenský jazyk a literatúra (SJL)
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)
Anglický jazyk (AJB1/NEJB1)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou).

Zadania a témy ústnej formy internej časti sa zverejňujú týždeň pred konaním. Usmernenie je tu: https://www2.nucem.sk/dl/5397/Usmernenie_k_zverejnovania_maturitnych_zadani_M%C5%A0VVa%C5%A0.pdf

Začiatkom mája sa koná praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (praktické maturity).

Koncom mája sa koná ÚFIČMS (ústne maturity) z predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra (30 maturitných zadaní a 20 minút trvá príprava a ústna odpoveď).

Anglický / Nemecký jazyk a  (30 maturitných zadaní a 20 minút trvá príprava a ústna odpoveď).

TČOZ (Teoretická časť odbornej zložky - odborné predmety + ekonomika): 30 minút trvá príprava a ústna odpoveď.

AKO FUNGUJE MATURITNÁ SKÚŠKA?

https://vimeo.com/389542395?signup=true

AKO SA HODNOTÍ EXTERNÁ ČASŤ MATURITY?

https://vimeo.com/389568646

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím