Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Školský parlament

Stručne o Školskom parlamente

Stručne o Školskom parlamente

Prostredníctvom Školského parlamentu sa študentom ponúka možnosť ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Školský parlament je tvorená študentmi, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali.

Školský parlament – to sú študenti pre študentov. Je to \"študentský parlament\". Organizácia, ktorá posúva názory a návrhy študentov našej školy vyššie - k vedeniu školy.

Základné úlohy členov Školského parlamentu

1. vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
2. podieľajú sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,

4. volí zástupcu žiakov do rady školy

5. spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
6. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

Funkcie v Školského parlamentu

Predseda je hlavný predstaviteľ a hovorca školského parlamentu, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŠP, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby študentský parlament  bol vedený efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

Podpredseda preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha predsedovi pri organizovaní školského parlamnentu, ak je to nutné sprevádza predsedu na rokovania.

Pedagóg − zúčastňujúci sa na zasadnutí školského parlamentu má úlohu  dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu, má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. 

Členovia Školského parlamentu pre školský rok 2022/2023

pedagogický zamestnanec Mgr. Lucia Vojtková
Predseda ŽŠR: Peter METES IV.D
Ostatní členovia:

Marek Vrabec  III.A

Martin Patek III.C

Martin Furjel III.D

Miroslav Zanovit  II.B

Dávid Patek  II.C

Marek Mikloš II.B

Denis Šálka II.C

Michal  Buš II.C

Dávid Podhorský II.C

Adam Kurek  VI.C

Matúš Ptačin VI.C

Nikolas Kženzuliak  III.C

 

 

 

 

25.4.2022

Uznesenie z 3.zasadnutia Školského parlamentu

1. Vyhlásenie foto súťaže 25.04. 2022  web + facebook + Edu

   T.: 25.4.2022                                Z.: Rendeková, Patek I.C

2. Zorganizovať školskú súťaž Štátne sviatky

  T.: do konca mája                     Z.: Rendeková, Metes II.B, A. Naništa III.C, M. Brtoš

                                                          M. Pindiak   III.B

 

3. Pripraviť nástenku 8. mája Deň matiek

   T.: do konca apríla                 Z. : Rendeková, Srogoň I.C

 

4. Pripraviť Deň lesov

T.: do 10. júna                                             Z.: Rendeková, ŽP

 

5. Žiaci P. Metes, A. Pavkov sa podujali do konca mája ísť na obecný úrad vo svojej dedine(Vavrečka, Or. Podzámok) a porozprávať sa so starostom o participácii mladých na aktivitách pre mladých, prenajatí miestností na spoločenské hry, telocvične.

T.: do konca mája                                  Z.: podať správu Metes II.B, A. Pavkov I.D

 

6. Účasť žiakov P. Metes, A. Pavkov , A. Baláž  na workshope

T.: 2. mája                         Z.: Metes II.B, A. Pavkov , A. Baláž 

 

7. Postavenie májov pred Strednou priemyselnou školou a gymnáziom.

T.: do 29.4.                                   Z.: Rendeková- dohodnúť podrobnosti s vedením školy

                                                                                 - oboznámiť členov ŠP s výsledkom

                                                                                     jednania

                                                                                 - piatok stavanie májov žiaci: Garbiar, Pavkov, Baláž, Metes, Furinda, Kušnierik, Patek

                                                                                 - stužky kúpi: P. Metes

 

8. V mesiaci máj zorganizovať stretnutie ŠP stredných škôl mesta Tvrdošín

     T.: do konca mája                                              Z.: predseda ŽR

 

9. Opäť padla požiadavka na nápojový automat v areály školy.

     T.: do konca školského roku                              Z.: vedenie školy

 

Zasadnutie školského parlamentu 30.05. 2022

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín

 

Zápisnica zo zasadnutia ŠP

Dátum: 30.05. 2022

Miesto: zasadačka SOŠ lesníckej Tvrdošín

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.

Adrián Sitárik (Naništa) III.C

 

2.

Mário Poláčik IV.C

27.5.2022 prestáva byť žiakom školy

ukončené štúdium

 

3.

Mário Čupec IV.C

27.5.2022 prestáva byť žiakom školy ukončené štúdium

4.

Šimon Staš III.C

PN

5.

Matej Zito III.A

N

6.

Richard Piader II.A

N

7.

Lukáš Chromuľák I.A

P

8.

Radoslav Cubinek I.A

P

9.

Martin Brtoš  III.B

P

10.

Marek Pindiak III.B

P

11.

Juraj Garbiar II.C

P

12.

Vojtech Klocháň II.C

PN

13.

Peter Metes, II.B

P

14.

Daniel Pilarčík II.B

N

15.

Martin Patek I.C

P

16.

Matej Srogoň I.C

P

17.

Damián Furinda I.B

P

18.

Dávid Kušnierik I.B

P

19.

Andrej Baláž I.D

N- ospravedlnený prax vo firme

20.

Andrej Pavlov I.D

N- ospravedlnený prax vo firme

 

                    

 

Zasadnutie školského parlamentu dňa 30.05.2022

 

Z dôvodu voľby zástupcu žiakov do Rady školy

 

 

Žiak Mário Poláčik, žiak IV.C triedy dňom 27.5.2022 prestáva byť žiakom školy z dôvodu ukončenia štúdia a v zmysle zákona NR SR č.488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v zmysle štatútu Školského parlamentu lesníckej školy so sídlom v Tvrdošíne,  článku 4 bodu 3:

                      ŠP volí žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy.

 

Program zasadnutia:

 1. Privítanie a oboznámenie s programom
 2. Voľba zástupcu
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Rôzne
 5. Uznesenie

 

 

Ad) 1

Privítanie prítomných a oboznámenie s programom.

 

Ad) 2

Návrh zástupcov spomedzi žiakov ŠP do RŠ:

Peter Metes II.B

Marek Pindiak III.B

Adrián Sitárik (Naništa) III.C

 

Volebná komisia na sčítanie hlasov:

  Juraj Garbiar  II.C

  Martin Patek I.C

 

Počet prítomných:

11  (štvrtáci ukončené štúdium + 5 žiakov na odbornom výcviku + 2 žiaci PN)

Po tajnom hlasovaní volebná komisia skonštatovala, že jednohlasne bol zvolený za zástupcu žiakov do rady školy žiak Peter Metes II.B

 

             Ad) 3

1. Vyhlásenie foto súťaže 25.04. 2022  web + facebook + Edu

   T.: 25.4.2022                                Z.: Rendeková, Patek I.C              

   SPLNENÉ

 

2. Zorganizovať školskú súťaž Štátne sviatky

  T.: do konca mája                     Z.: Rendeková, Metes II.B, A. Naništa III.C, M. Brtoš

                                                          M. Pindiak   III.B                           

  PRESUNUTÁ

 

3. Pripraviť nástenku 8. mája Deň matiek

   T.: do konca apríla                 Z. : Rendeková, Srogoň I.C

  SPLNENÁ

 

4. Pripraviť Deň lesov

T.: do 10. júna                                             Z.: Rendeková, ŽP

     PRESUNUTÁ NA MESIAC SEPTEMBER

 

5. Žiaci P. Metes, A. Pavkov sa podujali do konca mája ísť na obecný úrad vo svojej dedine(Vavrečka, Or. Podzámok) a porozprávať sa so starostom o participácii mladých na aktivitách pre mladých, prenajatí miestností na spoločenské hry, telocvične.

T.: do konca mája                                  Z.: podať správu Metes II.B, A. Pavkov I.D

   SPLNENÉ

 

6. Účasť žiakov P. Metes, A. Pavkov , A. Baláž  na workshope

T.: 2. mája                         Z.: Metes II.B, A. Pavkov , A. Baláž 

   

 NESPLNENÉ – v dôsledku presunutia termínu sa žiaci nezúčastnili

 

7. Postavenie májov pred Strednou priemyselnou školou a gymnáziom.

T.: do 29.4.                          Z.: Rendeková- dohodnúť podrobnosti s vedením školy

                                                  - oboznámiť členov ŠP s jednania výsledkom                                          

                                                  - piatok stavanie májov žiaci: Garbiar, Pavkov, Baláž, Metes,

                                                    Furinda, Kušnierik, Patek

                                                  - stužky kúpi: P. Metes

     SPLNENÉ

8. V mesiaci máj zorganizovať stretnutie ŠP stredných škôl mesta Tvrdošín

     T.: do konca mája                                              Z.: predseda ŽR

      PRESUNUTÉ

 

9. Opäť padla požiadavka na nápojový automat v areály školy.

     T.: do konca školského roku                              Z.: vedenie školy

       TRVÁ

 

         

      Ad) 4

Rôzne

 1. Žiak Metes požiadal o dopĺňanie toaletného papieru na WC a v prípade nadmerného spotrebovania navrhol toaletný papier dávať do triedy na jeden týždeň.
 2. Žiak Metes a Patek dali podnet, aby vedenie školy požiadalo SAD o zmenu, aby žiaci nemuseli čakať cca 1 hodinu pred začiatkom praxe a pred nultou hodinou.

NÁVRH:

 

Spoj: Oravská Lesná – Nižná:     návrh odchod z O.Lesnej   o 5.40 hodine

 

Súčasný stav: Or Lesná – Námestovo      4.47 hod   -   5.35 hod

                                    Prestup NO- Tvrdošín        5.50 hod   -   6.15 hod

 

 

Spoj: Suchá Hora  - Tvrdošín:        návrh odchod zo Suchej Hory   o 6.00 hodine

 

Súčasný stav: S. Hora   –     Tvrdošín ( Med.)    5.35 hod   -   6.57 hod  nevyhovuje

                                    S. Hora   -      Tvrdošín (Med)      6.38 hod   -   7.01 hod  nevyhovuje

 

Súčasný stav : žiaci na prax a nulté hodiny chodia spojom:

                      S. Hora   -      Tvrdošín (Med)       5.16 hod   - 5.57 hod

 

       Ad) 5

Uznesenie zo zasadnutia č. 4 dňa 31.05.2022

 

1. Zorganizovať školskú súťaž Štátne sviatky

    T.: do konca júna                   Z.: Rendeková, Metes II.B, A. Naništa III.C, M. Brtoš,   M. Pindiak   III.B                           

 

2. Pripraviť Deň lesov

   T.: do konca septembra                                            Z.: Rendeková, ŽP

    

3. V mesiaci máj zorganizovať stretnutie ŠP stredných škôl mesta Tvrdošín

     T.: do konca júna                                                     Z.: predseda ŽR

      

4. Opäť padla požiadavka na nápojový automat v areály školy.

     T.: do konca školského roku                                   Z.: vedenie školy

 

 1. Žiak Metes požiadal o dopĺňanie toaletného papieru na WC a v prípade

nadmerného spotrebovania navrhol toaletný papier dávať do triedy na jeden týždeň.

    T.: predniesť na vedenie školy  do 31.5.2022       Z.: Ing. Rendeková

 

 1. Žiak Metes a Patek dali podnet, aby vedenie školy požiadalo SAD o zmenu,

          aby žiaci nemuseli   čakať cca 1 hodinu pred začiatkom praxe a pred nultou

          hodinou.

     Spoj: Oravská Lesná – Nižná:        návrh odchod z O.Lesnej          o 5.40 hodine

 

      Spoj: Suchá Hora  - Tvrdošín:        návrh odchod zo Suchej Hory   o 6.00 hodine

 

     T.: predniesť na vedenie školy  do 31.5.2022         Z.: Ing. Rendeková

 

 

Zapísala: Ing. Rendeková              ..............................

 

Overil: Adrián Sitárik                    ............................... 

 

 

 

V Tvrdošíne 30.05.2022

 

 

 

 

 

Prvé zasadnutie školského parlamentu

Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín

 

Zápisnica zo zasadnutia Školského parlamentu

Dátum: 11.11.  2022

Miesto: zasadačka SOŠ lesníckej Tvrdošín

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.

Adrián Sitárik (Naništa) IV.C

OVY

2.

Peter Metes III.D

P

3.

Šimon Staš IV.C

OVY

4.

Marek Vrabec   II.A

P

5.

Martin Brtoš  IV.B

OVY

6.

Marek Pindiak IV.B

OVY

7.

Martin Patek II.C

OVY

8.

Martin Furjel II.D

OVY

9.

Miroslav Zanovit  I.B

P

10.

Dávid Patek  I.C

P

11.

Marek Mikloš I.B

P

12.

Denis Šálka I.C

P

13.

Michal  Buš I.C

P

14.

Dávid Podhorský I.C

P

15.

Adam Kurek  III.C

P

16.

Matúš Ptačin III.C

P

17.

Nikolas Kženzuliak II.C

P

 

                    

 

Program zasadnutia:

 1. Privítanie a oboznámenie s programom
 2. Hlasovanie za zástupcov  žiakov do školského parlamentu
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Rôzne
 5. Uznesenie

 

 

Ad) 1

Privítanie prítomných a oboznámenie s programom.

 

Ad) 2

V školskom roku 22/23 sme oslovili žiakov nie v spôsobe voľby zástupcu triedy,

ale dobrovoľníkov, ktorí by chceli robiť v školskom parlamente.

Prinieslo to zmenu v zložení parlamentu  a to – viď zoznam žiakov.

Jednohlasne sa žiaci ŠP  dohodli, že

predseda Školského parlamentu ostáva do konca mája 2023 A.Sitárik  IV.C  a podpredseda a zástupca žiakov v rade školy ostáva P. Metes  III.D.

 

 

 

             Ad)3  kontrola plnenia úloh

1. Zorganizovať školskú súťaž Štátne sviatky

    T.: do konca júna                   Z.: Rendeková, Metes II.B, A. Naništa III.C, M. Brtoš,   M. Pindiak   III.B    

nesplnená                      

 

2. Pripraviť Deň lesov

   T.: do konca septembra                                            Z.: Rendeková, ŽP

nesplnená

    

3. V mesiaci máj zorganizovať stretnutie ŠP stredných škôl mesta Tvrdošín

     T.: do konca júna                                                     Z.: predseda ŽR

nesplnená

     

4. Opäť padla požiadavka na nápojový automat v areály školy.

     T.: do konca školského roku                                   Z.: vedenie školy

Nesplnená

 

5. Žiak Metes požiadal o dopĺňanie toaletného papieru na WC a v prípade nadmerného spotrebovania

    navrhol toaletný papier dávať do triedy na jeden týždeň.

    T.: predniesť na vedenie školy  do 31.5.2022       Z.: Ing. Rendeková

spnená

 

 1. Žiak Metes a Patek dali podnet, aby vedenie školy požiadalo SAD o zmenu, aby žiaci nemuseli

     čakať cca 1 hodinu pred začiatkom praxe a pred nultou hodinou.

     T.: predniesť na vedenie školy  do 31.5.2022         Z.: Ing. Rendeková

splnená

ale žiadosť zopakovať

 

 

         

      Ad) 4

Rôzne

 1. Žiak Metes informoval o návšteve CSS Orava na ich dni otvorených dverí  a informoval o možnej spolupráci  s našimi žiakmi :
 • potrebovali by od nás krúžky z dreva rôznych priemerov na prácu s klientami, ktorí sú na vozíčku
 • spoluprácu na spoločné práce s drevom v dielňach školy
 • pomoc pri vozíčkaroch pri prechádzkach

Úloha 1.:  žiaci odboru OLT  na OVY : nachystať krúžky z dreva + čečinu

                  Zodpovední: Ptačin, Kurek, Pakovci, Šálka

                  Termín :  do konca novembra

 

Úloha 2.: stretnutie s vedením CSS a žiakov z internátu

                  Zodpovední: Rendeková

                  Termín :  do konca novembra 

 

 1. R. Rendeková informovala žiakov o akcii pre dôchodcov- písanie pohľadníc pre bývalých zamestnancov, návšteva domova dôchodcov, našich zamestnancov p. Krajčiho a p. Šulcovej a hranie a spievanie na heligónkach v podaní žiakov I.C a I.B, I.D sa zapojili  písaním pohľadníc.

Úloha 3:  požiadavka od dôchodcov + CSS -   prísť im zahrať v advente

                 Zodpovední: Rendeková

                 Termín :  do 20. decembra 

 

 1. Žiak Metes a Patek dali podnet, aby vedenie školy požiadalo SAD o zmenu, aby žiaci nemuseli čakať cca 1 hodinu pred začiatkom praxe a pred nultou hodinou- opätovane žiadosť.

 

Úloha 4: znovu podať podnet na zmenu spojov + vypísať zmenu      – p. zástupkyni + p.

             riaditeľovi

             Zodpovední: Metes, Ptačin , Kurek                 

             Termín:  trvalý

 

 1. Žiak Metes podal návrh zorganizovať  Milulášsky pinpongový turnaj- najprv triedne kolá v rámci TSV a potom školské kolo.

Poprípade vyzvať aj žiakov gymnázia a priemyslovky.

Úloha 5:

Zodpovední: Metes, Ptačin , Kurek   

Termín: do 6. decembra

 

 1. Žiak Ptačin a Kurek podal návrh zorganizovať  turnaj v streľbe na našej strelnici.

       Poprípade vyzvať aj žiakov gymnázia a priemyslovky. Podali informáciu, že strelnica na

       burze povolaní žiakom veľmi chýbala.

Úloha 6:

Zodpovední: Ptačin , Kurek   

Termín: do 2. februára

 

 1. Žiak Ptačin a Kurek podal návrh zorganizovať  turnaj v florbalový.

Úloha 7:

Zodpovední: Ptačin , Kurek   

Termín: do 15. júna

 

 1. Žiak Metes  podal návrh zriadiť  školský TIK-ŤOK , pre nábor žiakov – dávali by tam

        natočené videá hlavne z praxe a z akcií- zodpovedný za výber videí  by bol jeden

     z učiteľov.

Úloha 8:

Zodpovední: Ptačin , Kurek , Metes  

Termín: do konca decembra

 

 1. Žiak Metes, Kurek, Ptačin  sa rozhodol natočiť videá pre odbory MSZ a MP použiteľné

        pri nábore žiakov.

Úloha 9:

Zodpovední: Ptačin , Kurek , Metes  

Termín: do konca decembra

 

 1. Žiak Metes, Kurek, Ptačin  by chceli ísť na nábor žiakov po školách.

       Úloha 10:

       Zodpovední: Ptačin , Kurek , Metes  

 

 1. Rendeková informovala o príprave a organizácii súťaže k Dňu študentstva dňa 16. 11.  a rozdelili úlohy. Súťaž sa týka štátnych sviatkov  a súťaže sa zúčastnia traja zástupcovia tried. Súťaž bude o 9. hodine v zasadačke.

          

Úloha11:

Zodpovední: Pindiak, Brtoš, Naništa, Staš, Metes

Termín: 16.11. 2022

 

 1. Rendeková navrhla zorganizovanie spoločnej akcie Školského parlamentu. Žiaci navrhli návštevu B. Bystrice. M. Mikloš sa podujal pohľadať a prenajať chatu.

 

Úloha12:

Zodpovední: M. Mikloš + Metes zorganizovanie návštevy B. Bystrice

Termín: do 2. februára

 

 1. Rendeková oboznámila žiakov a zástupcov ŠP o programe práce na šk. rok 2022/23.

Program na nový šk. rok bol schválený.

 

 1. Rendeková oboznámila s termínom  akcie Školského parlamentu sv. Mikuláš pre školu,

       ktorí žiaci vykonajú 6. decembra.

Úloha13: sv. Mikuláš pre školu + CSS + DD+ vedenie SOŠ + ZŠ

Zodpovední: Metes, Ptačin , Kurek

Termín: 6. decembra

 

 1. Rendeková oboznámila s realizáciou výzdoby ADVENT.

Úloha13: doniesť čečinu bo + jd  z praxe na adventnú výzdobu

Zodpovední: Ptačin , Kurek

Termín: 21. decembra

 

 1. Rendeková oslovila žiakov o návrh  vyriešenia šatní  na OVY a prax.

    Úloha15: vyriešenie šatní na prax

Zodpovední: žiaci ŠP

Termín: do konca šk. roku

 

 1. Žiaci navrhli  upraviť  zasadačku   na účely  TSV posilňovňa – úprava + kúpa zariadenia.

 

Úloha16: zasadačku premeniť na posilňovňu

Zodpovední: žiaci ŠP + Rendeková

Termín: do konca decembra

 

 1. Žiaci opätovne žiadajú vedenie školy o automat na nápoje.

 

Úloha17: automat na nápoje

Zodpovední: : Metes, Ptačin , Kurek

Termín: do konca januára

 

.

      Ad) 5

UZNESENIE:

 

Úloha 1.:  žiaci odboru OLT  na OVY : nachystať krúžky z dreva + čečinu

                  Zodpovední: Ptačin, Kurek, Pakovci, Šálka

                  Termín :  do konca novembra

 

Úloha 2.: stretnutie s vedením CSS a žiakov z internátu

                  Zodpovední: Rendeková

                  Termín :  do konca novembra 

 

Úloha 3:  požiadavka od dôchodcov + CSS -   prísť im zahrať v advente

                 Zodpovední: Rendeková

                  Termín :  do 20. decembra 

 

Úloha 4: znovu podať podnet na zmenu spojov + vypísať zmenu      – p. zástupkyni +

                                                                                                                           p. riaditeľovi

             Zodpovední: Metes, Ptačin , Kurek                 

             Termín:  trvalý

 

Úloha 5: Milulášsky pinpongový turnaj

Zodpovední: Metes, Ptačin , Kurek   

Termín: do 6. decembra

 

Úloha 6: turnaj v streľbe na našej strelnici

Zodpovední: Ptačin , Kurek   

Termín: do 2. februára

 

Úloha 7: zorganizovať  turnaj v florbalový

Zodpovední: Ptačin , Kurek   

Termín: do 15. júna

 

Úloha 8: zriadiť  školský TIK-ŤOK

Zodpovední: Ptačin , Kurek , Metes  

Termín: do konca decembra

 

Úloha 9: natočiť videá pre odbory MSZ a MP použiteľné pri  nábore žiakov.

Zodpovední: Ptačin , Kurek , Metes  

Termín: do konca decembra

 

Úloha 10: Metes, Kurek, Ptačin  by chceli ísť na nábor žiakov po školách

             Zodpovední: Ptačin , Kurek , Metes  

        

Úloha11: súťaže k Dňu študentstva dňa 16. 11

Zodpovední: Pindiak, Brtoš, Naništa, Staš, Metes

Termín: 16.11. 2022

 

Úloha12: spoločnej akcie Školského parlamentu. Žiaci navrhli návštevu B. Bystrice. M. Mikloš

                 sa podujal pohľadať a prenajať chatu.

Zodpovední: M. Mikloš + Metes zorganizovanie návštevy B. Bystrice

Termín: do 2. februára

 

 

Úloha13: sv. Mikuláš pre školu

Zodpovední: Metes, Ptačin , Kurek

             Termín: 6. decembra

 

Úloha14: doniesť čečinu bo + jd  z praxe na adventnú výzdobu

             Zodpovední: Ptačin , Kurek

             Termín: 21. decembra

 

Úloha15: vyriešenie šatní na prax

Zodpovední: žiaci ŠP

Termín: do konca šk. roku

 

Úloha16: zasadačku premeniť na posilňovňu

Zodpovední: žiaci ŠP + Rendeková

Termín: do konca decembra

 

Úloha17: automat na nápoje

Zodpovední: : Metes, Ptačin , Kurek

Termín: do konca januára

 

 

 

Zapísala : R. Rendeková.......................

Skontroloval: Sitárik............................

 

 

14.11.2022   v Tvrdošíne

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím