Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

Žiacka školská rada

Stručne o ŽŠR

Stručne o ŽŠR

Prostredníctvom ŽŠR sa študentom ponúka možnosť ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. ŽŠR je tvorená študentmi, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali.

Žiacka školská rada– to sú študenti pre študentov. Je to \"študentský parlament\". Organizácia, ktorá posúva názory a návrhy študentov našej školy vyššie - k vedeniu školy.

Základné úlohy členov žiackej školskej rady

1. vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
2. podieľajú sa na dodržiavaní školského poriadku,
3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
4. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

Funkcie v žiackej školskej rade

Predseda je hlavný predstaviteľ a hovorca študentskej rady, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŽŠR, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby študentská rada bola vedená efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

Podpredseda preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha predsedovi pri organizovaní študentskej rady, ak je to nutné sprevádza predsedu na rokovania.

Pedagóg − koordinátor v ŽŠR má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy. Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť, s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi, mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý, nekonfliktný a pod.

Členovia Žiackej školskej rady (ŽŠR) pre školský rok 2020/2021

Koordinátor ŽŠR Ing. Renáta Rendeková
Predseda ŽŠR: Kevin Noga IV.C
Podpredseda ŽŠR: Adrián Naništa II.C
Ostatní členovia:

Martin Dreveňák III.A
Mário Čupec III.C

Šimon Staš II.C
Richard Piader I.A
Štefan Bernaťák III.B
Matej Zito  II.A
Martin Brtoš  II.B
Juraj Garbiar I.C

Pater Metes,  Daniel Pilarčík  I.B

 

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím