Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Žiacka školská rada

Stručne o ŽŠR

Stručne o ŽŠR

Prostredníctvom ŽŠR sa študentom ponúka možnosť ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. ŽŠR je tvorená študentmi, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali.

Žiacka školská rada– to sú študenti pre študentov. Je to \"študentský parlament\". Organizácia, ktorá posúva názory a návrhy študentov našej školy vyššie - k vedeniu školy.

Základné úlohy členov žiackej školskej rady

1. vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
2. podieľajú sa na dodržiavaní školského poriadku,
3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
4. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

Funkcie v žiackej školskej rade

Predseda je hlavný predstaviteľ a hovorca študentskej rady, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŽŠR, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby študentská rada bola vedená efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

Podpredseda preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha predsedovi pri organizovaní študentskej rady, ak je to nutné sprevádza predsedu na rokovania.

Pedagóg − koordinátor v ŽŠR má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy. Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť, s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi, mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý, nekonfliktný a pod.

Členovia Žiackej školskej rady (ŽŠR) pre školský rok 2020/2021

Koordinátor ŽŠR Ing. Renáta Rendeková
Predseda ŽŠR: Adrián Naništa III.C
Podpredseda ŽŠR: Mário Poláčik IV.C
Ostatní členovia:

Mário Čupec IV.C

Šimon Staš III.C

Matej Zito III.A

Richard Piader II.A

Lukáš Chromuľák I.A

Radoslav Cubinek I.A

Martin Brtoš  III.B

Marek Pindiak III.B

Juraj Garbiar II.C

Vojtech Klocháň II.C

Peter Metes, II.B

Daniel Pilarčík II.B

Martin Patek I.C

Matej Srogoň I.C

Damián Furinda I.B

Dávid Kušnierik I.B

Andrej Baláž I.D

Andrej Pavlov I.D

 

 

 

 

uznesenie zo zasadnutia 16 .09. 2021

Ad. 8 Uznesenie so zasadnutia ŽŠR dňa 16.09.2021

 

  1. Výsledok doplňujúcich volieb do ŽŠR, voľba predsedu, podpredsedu, schválenie plánu práce na šk. rok 2021/22, pozvánky na projekty, uznesenie

 zverejniť na nástenke školy a webovej lokalite školy

T: do 23 9. 2021     Z: koordinátor

 

  1. Doplniť program práce o      

 Spropagovania Dňa otcov

 Spoločný koncoročný výlet ŽŠR

T: do 17.09.2021      Z: koordinátor

 

  1. Dokončenie projektu „Sadli sme si“

T: do 15.11. 2021              Z: ŽŠR a vedenie školy    

 

  1. Mesiac úcty k starším – nástenka a návšteva domu sociálnych služieb

T: do 15.10.2021                Z: Predseda a podpredseda ŽŠR

 

  1. Koordinovanie Dňa študentstva- imatrikulácie 

T: do 15. 11. 2021               Z: Predseda a podpredseda ŽŠR

 

 

 

 

 

Zapísala koordinátorka ŽŠR: Ing. R. Rendeková

V Tvrdošíne 16.09. 2021

 

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím