Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info

Lesník – občianske združenie

O občianskom združení

O občianskom združení

Občianske združenie Lesník vzniklo v roku 2013 pri Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne, ako dobrovoľné združenie občanov, pedagógov, zamestnancov školy, rodičov. Predsedom OZ Lesník bol od jeho vzniku do júna 2019 Ing. Viliam Gerčák. Následne od júna 2019 sa stal predsedom Mgr. František Murín.
Naším hlavným cieľom je všestranné úsilie o rozvoj školy - Strednej odbornej školy lesníckej, so sídlom Medvedzie 135,
027 44 Tvrdošín.

V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno - vzdelávacieho procesu, najmä:

 •     zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov,
 •     doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku a zariadenia školy, slúžiace k výchovno- vzdelávaciemu procesu (kabinety, dielne, techniku a pod.),
 •     zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu,
 •     zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov školy,
 •     podporovať talentovanú mládež,
 •     organizovať školské súťaže (vedomostné, športové, branno - bezpečnostné, spoločensko - vedné, literárne a iné),
 •     podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami,
 •     spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty,
 •     podporovať ekologickú výchovu a prevenciu proti rôznym závislostiam,
 •     prispievať k zveľaďovaniu školského prostredia.

Aktivity, ktorými občianske združenie Lesník dosahuje svoje ciele:

 • spolupracuje s inými združeniami, základnými, strednými a vysokými školami, Združením rodičov, vzdelávacími inštitúciami, sociálnymi partnermi a inými fyzickými osobami, právnickými osobami a organizáciami
 • organizuje semináre, vzdelávacie kurzy, prednášky, študijné pobyty, vzdelávacích, kultúrne, športové a zdravotné podujatia,
 • vydáva propagačných a iné publikácie súvisiace s činnosťou združenia.

Obchodné meno alebo názov:Lesník
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42346576
Číslo účtu: 5044180261 /0900

Potvrdenie o zaplatení dane

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím