Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky robia študenti učebných odborov :

Záverečné skúšky robia študenti učebných odborov :

 •     mechanizátor lesnej výroby
 •     mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia
 •     agromechanizátor-opravár
S M E R N I C A Strednej odbornej školy lesníckej Tvrdošín O PODROBNOSTIACH, OBSAHU, SPÔSOBE KONANIA A HODNOTENIA ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

Záverečná skúška sa koná

a) v riadnom skúšobnom období od 16. júna do 30.júna,

b) v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho roka.

Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní . Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.
Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky. Praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne najmä z dôvodu sezónnych prác.

Trvanie časti záverečnej skúšky:

 • písomná časť - trvá 45 až 120 minút, musí sa absolvovať v jeden deň,
 • praktická časť - trvá najviac 24 hodín,
 • ústna časť - príprava trvá 15 až 30 minút, odpoveď najviac 30 minút, musí sa absolvovať v jeden deň.

V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov.

Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

Na písomnú časť záverečnej skúšky (ktorá trvá od 45 minút do 120 minút) sa určí 1 téma až 10 tém. Táto časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni.

Na praktickú časť záverečnej skúšky (ktorá trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín) sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. V odboroch, v ktorých si to charakter skúšky vyžaduje, môže praktická časť skúšky trvať až štyri týždne. Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce. Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.

Na ústnu časť záverečnej skúšky (ktorá trvá najviac 15 minút) sa určuje najmenej 25 tém. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút. Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov.

Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti.
Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

NEÚČASŤ A PRERUŠENIE SKÚŠKY

Záverečnú skúšku môže žiak vykonať do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy.
Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na záverečnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne.
Ak žiak svoju neúčasť na záverečnej skúške neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal.
Ak sa žiak správa na záverečnej skúške nevhodným spôsobom, predseda skúšobnej komisie alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší.
Ak skúšku preruší predseda skúšobnej komisie alebo dozerajúci učiteľ , žiak opakuje skúšku, jej časť alebo formu v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal záverečnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o záverečnej skúške najneskôr do piatich dní od konania záverečnej porady skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku.

Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku prestáva byť žiakom školy.
Ak žiak strednej odbornej školy nevykonal v určenom termíne záverečnú skúšku a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť.

HODNOTENIE ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

Klasifikáciu žiaka za jednotlivé časti záverečnej skúšky navrhuje skúšajúci alebo majster odborného výcviku a schvaľuje ho komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie. Celkove hodnotenie záverečnej skúšky vychádza z klasifikácie písomnej, praktickej a ústnej časti. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky ako aj hodnotenia častí záverečnej skúšky žiakovi oznámi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil.

Celkové hodnotenie môže byť:

 • prospel s vyznamenaním
  ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako výborný a na písomnej a ústnej časti priemerný prospech horší ako1,5 a prospech z odborného výcviku v poslednom ročníku nie horší ako chválitebný,
 • prospel veľmi dobre
  ak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na písomnej a ústnej časti prospech horší ako chválitebný a z odborného výcviku v poslednom ročníku prospech horší ako chválitebný,
 • prospel
  ak nemá na záverečnej skúške z písomnej, praktickej a ústnej časti skúšky prospech nedostatočný,
 • neprospel
  ak má na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky prospech nedostatočný.

Opravná skúška:

Ak bol žiak na záverečnej skúške z jednej časti skúšky klasifikovaný stupňom nedostatočný, skúšobná komisia môže žiakovi povoliť konať skúšku z tejto časti. Žiak môže na opravnú skúšku konať na vlastnú žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

Ak bol žiak na záverečnej skúšky z viac ako jednej časti skúšky klasifikovaný stupňom nedostatočný alebo bol klasifikovaný stupňom nedostatočný na niektorej opravnej skúške, môže skúšobná komisia žiakovi povoliť opakovať celú záverečnú skúšku. Celú záverečnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím