Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.
07.07.2023

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 02/2023/OŠaŠ

Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je:

 • nebytový priestor o výmere 23 m2, nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, súpisné číslo stavby 135, postavenej na pozemku parc. KN - C č. 532, v katastrálnom území Krásna Hôrka, zapísaná na LV č. 2058 pre vlastníka – Žilinský samosprávny kraj, v správe Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín.

 

Podmienky priameho nájmu:

 1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 24,00  €/m2/rok – prevádzkové priestory                                                                           
 2. Doba nájmu: určitá,  1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme
 3. Účel nájmu: kancelária
 4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 24.07.2023 do 10:00 hod. Ponuku je potrebné predložiť na sekretariáte školy alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín do 24.07.2023 do 10:00 hod.
 5. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
 • pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
 • pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)   
 • pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené),  doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO, výpis z obchodného resp. živnostenského registra,

ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať.

 1. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
 2. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 02/2023/OŠaŠ, NEOTVÁRAŤ“.
 3. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční 17.07.2023 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na mobilnom čísle 0901/713989.
 4. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
 5. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu) priamo u riaditeľa školy Ing. Viliama Gerčáka: tel. 043/5309313. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom nájmu.
 6. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v zasadačke Strednej odbornej školy lesníckej dňa 24.07.2023 o 11:00 hod. komisionálne (najmenej traja členovia). Komisiu menuje riaditeľ školy. Záujemca má právo zúčastniť sa na otváraní obálok. S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).  
 8. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

V Tvrdošíne dňa 04.07.2023

                                                                                                                                                                

Za vyhlasovateľa:                                                       

 

 

....................................................           
          Ing. Viliam Gerčák v. r.    

                                                                                                                                   riaditeľ školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím