Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.
04.07.2024

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2024/OŠaŠ

ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2024/OŠaŠ


Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenajať časť svojho dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

 


Predmetom priameho nájmu je:
- nebytový priestor s výmerou 23 m2, nachádzajúci sa 2. poschodí stavby so súp. č. 135, ktorá je
postavená na pozemku parc. KN–C č. 532, zapísaná na liste vlastníctva č. 2058 pre katastrálne územie
Krásna Hôrka pre vlastníka – Žilinský samosprávny kraj, v správe Strednej odbornej školy lesníckej,
Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín.

 


Podmienky priameho nájmu:
1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 24,00 €/m2/rok – prevádzkové priestory
2. Doba nájmu: určitá, 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme
3. Účel nájmu: kancelária
4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 24.07.2024 do 10:00 hod. Ponuku je potrebné
predložiť na sekretariáte školy alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola lesnícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín do 24.07.2024 do 10:00 hod.
5. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
− pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
− pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak
je pridelené)
− pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o
ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO, výpis z obchodného resp. živnostenského registra,
ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať.
6. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť
svojej ponuky.
7. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 01/2024/OŠaŠ, NEOTVÁRAŤ“.
8. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční 17.07.2024 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na mobilnom čísle 0901/713989.
9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu) priamo u riaditeľa školy Ing. Viliama Gerčáka: tel. 043/5309313. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom nájmu.
11. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná v zasadačke Strednej odbornej školy lesníckej dňa 24.07.2024 o 11:00 hod. komisionálne (najmenej traja členovia). Komisiu menuje riaditeľ školy. Záujemca má právo zúčastniť sa na otváraní obálok. S víťazom predloženej ponuky môže správca
majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a  povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).
13. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

 


V Tvrdošíne dňa 01.07.2024


Za vyhlasovateľa:

 


....................................................
Ing. Viliam Gerčák v. r.
       riaditeľ školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:
narodny projekt koncim skolu

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím