Stredná odborná škola lesnícka - Tvrdošín
Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti.

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka

Rozhodnutie riaditeľa školy o uskutočnení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest žiakov prvého ročníka.

Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne podľa § 66 ods. 7 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o  výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 20.05.2021

R O Z H O D O L

o uskutočnení prijímacieho  konania na nenaplnený počet miest žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022.

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia

 v utorok 22.06.2021.

V Tvrdošíne 31.05.2021      Ing. Viliam Gerčák                                                                                   riaditeľ školy

viac info
07.05.2021

AKTUALIZÁCIA k prijímacím skúškach

pre školský rok 2021/2022.

Na základe predĺženia núdzového stavu ( Uznesenie vlády SR č. 215 ) , na základe toho prijatej vyhlášky ÚVZ SR č. 200 a Usmernenia ministerstva školstva SR k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok aktualizovaného 29.04.2021,
vydávam tieto aktualizované informácie k prijímacím skúškam
konaným v druhom termíne prvého kola.

Uchádzačom, ktorí doručením prihlášky ( poštou, resp. cez EduPage) prejavili záujem o štúdium v našej škole, boli odoslané dňa 20.04.2021 poštou, resp. prostredníctvom EduPage Pozvánky na prijímacie skúšky s uvedením prideleného kódu.

Prijímacie skúšky v druhom termíne sa budú konať dňa 10.05.2021 + náhradné termíny.
Najdôležitejšie zmeny:
Od 10.05.2021 je okres Tvrdošín v II. Stupni varovania ( červená farba ).
1. V zmysle Usmernenia MŠ SR sa uchádzač o štúdium pri vstupe do budovy školy v II. stupni varovania nepreukazuje negatívnym výsledkom testu.
2. V zmysle Usmernenia ministerstva školstva k prijímacím skúškam, do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium.
3. Rodičia do budovy školy nevstupujú.
4. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:
a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky v náhradnom termíne potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.
b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

Opatrenia a podmienky ktoré budeme všetci dodržiavať( v zmysle Usmernenia MŠ SR k prijímacím skúškam):
a) Uchádzačom o štúdium bude pred vstupom do budovy školy zmeraná teplota; uchádzačom s prejavmi akútneho respiračného ochorenia bude určený náhradný termín skúšky.
b) Všetci účastníci po celú dobu musia mať prekryté horné dýchacie cesty ( odporúčaný respirátor FFP2, povinné ochranné rúško ).
c) V čase konania skúšok odporúčam minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov, dodržiavať zásady R-O-R ( dezinfekcia rúk, odstup 2m, ochranné rúško ), minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

Zároveň určujem Náhradný termín na vykonanie prijímacej skúšky uchádzačom podľa bodu 4 tejto aktualizácie a to NASLEDUJÚCI PRACOVNÝ DEŇ PO SKONČENÍ KARANTÉNY (priebežne budeme komunikovať so zákonným zástupcami).
Ostatné informácie k prijímacím skúškam zverejnené dňa 16.04.2021 na webovej stránke školy
(v aktualitách) - Harmonogram na 10.05.2021. Pri nevyhnutnosti vykonania zmien budeme informovať.

V Tvrdošíne 07.05.2021 Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy

Poď k nám študovať. Ponúkame kvalitné štúdium a profesionálnu prax

Ponúkame kvalitné odbory, Zváračský kurz, Autoškola 

Zriadovateľ
Podporovatelia:

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím